DENTISTRI KONSERVATIVE
DENTISTRI KONSERVATIVE

Merret me kujdesin e dhëmbëve të prekur nga proceset karioze, proçedurat për eleminimin e kariesit dhe mbylljen e kaviteteve dhe dëmtimin e dhëmbëve nga erozioni i zmaltit, gjithashtu dhe përdorimi i materialeve të veçanta që lejojnë të fshehin në mënyrë të përkyer ngjyrën dhe shkëlqimin e dhëmbit tonë natyral.

Teknika të reja moderne kanë bërë të mundur ndërhyrje estetike perfekte si për dhëmbët e parëm dhe të pasëm që para disa viteve nuk ishte e mundur.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.