KOMITETI ETIKO- SHKENCOR
KOMITETI ETIKO- SHKENCOR

Themelimi i këtij organi brenda shoqatës synon të kontribuojë në përparimin e shkencave mjekësore, dentare, shkencave ekonomike dhe juridike në aplikimet e tyre në mjekësi, stomatologji, teknologji dentare dhe profesionin e dentistit, si faktorë të përparimit kulturor, profesional dhe social-shëndetësor, duke propozuar shkëmbime socio-profesionale në territorin kombëtar dhe ndërkombëtar, me qëllim përmirësimin e raportit të cilësisë së shëndetit kostove dhe shërbimeve, sidomos në favor të pacientëve që i kërkojnë këto shërbime dhe të të gjithë operatorëve të sektorit.

Shoqata rregullohet, përveç dispozitave të Kodit Civil dhe deontologjik, me statutin dhe rregulloret e saj. Shoqata drejtohet nga një president dhe nga një këshill akademik i përbërë nga anëtarët themelues dhe ideues, si dhe nga Komiteti i lartpërmendur Etiko-Shkencor.

Geom. Angelo Russo

President Garant i Komitetit

Avv. Sabrina Luperini

Koordinatore kompetente e Komitetit Etiko-Shkencor

Prof. Dr Nicola Russo

Kryetar i Komitetit Etiko-Shkencor

Kav. Prof. Dr. Christos Papavassiliou

Koordinator i seksionit të Higjenës Dentare


Dr. Carmine Del Re

Koordinator kombëtar

Dr. Antonio Fernando Dell'Aglio

Koordinator ndërkombëtar

Simone Stumpo

Drejtor i marketingut strategjik

Ignatios Stravropoulos

Koordinator i marrëdhënieve me Lindjen e Mesme dhe të Largët


Prof. Dr. Nicola Russo

Koordinator i seksionit stomatologjik

Dr. Giovanni Scelzi

Koordinator i menaxhimit të marketingut me studiot stomatologjike

Dr. Vincenzo Iavarone

Koordinator i seksionit të asistentëve të poltronës

Dr. Donato Marangi

Koordinator dhe Përgjegjës i cilësisë së shërbimit


Dr. Claudio Busti

Koordinator dhe Relator i tekonologjisë së lartë dhe të fundit stomatologjike

Umberto Saragoni

Koordinator dhe Përkthyes në marrëdhënie me Rumaninë

Horatiu Covaci

Koordinator dhe përgjegjës për përbërësit e dhëmbëve

Dott.ssa Beata Pabian

Coordinatrice e responsabile per la Polonia

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.