ORTODONCIA
ORTODONCIA

Është një degë e specializuar që synon tërësisht parandalimin dhe trajtimin e parregullsive dentare dhe të fytyrës, kryesisht mosbarazimin e dhëmbëve dhe strukturat e dy harkadave..

Praktika e ortodoncisë kërkon aftësi të konsiderueshme profesionale në projektimin, aplikimin dhe kontrollin e paisjeve korrigjuese për të sjellë buzët, dhëmbët dhe nofullën në një pozicion të përshtatshëm dhe të fitojnë një ekuilibër të shkëlqyer.

Trajtimi ortodontik mund të kryhet nga të gjitha moshat por preferohet të kryhet trajtimi gjatë fazave të rritjes pasi gjasat për të qënë në gjendje të krijojnë një harmoni dento- skelektike që mund të jenë të qëndrueshme me kalimin e kohës janë më të mëdha.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.