PERIODONTOLOGJIA
PERIODONTOLOGJIA

Është një degë e stomatologjisë që trajton strukturat anatomike që mbështesin dhëmbët si: Legamentet paradontale, strukturën kockore alveolare ku vendoset dhëmbi, cementin radikular i cili ka funksionin mekanik të mbështetjes së dhëmbit dhe si rrjedhojë gingivën.

Qëllimi kryesor i paradontologjisë është të krijojë kushtet biologjike, anatomike të një gingive të shëndetshme përmes korigjimeve kockore dhe mukogingivale. Përkeqësimi i gingivës rrit rrezikun e rënies së dhëmbëve, por mund të evitohet me parandalimin adeguat nëpërmjet trajtimeve atraumatike specifike ose nga teknikat e rigjenerimit të kockës dhe gingivës.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.