RRETH NESH
DENTISTI SENZA FRONTIERE

Projekti "Dentisti senza Frontiere" lind në vitin 2014 nga nevoja për t'i bërë kurat dentare të specializuara sa më të aksësueshme për ata që normalisht nuk mund t'i përballojnë kostot e larta dhe ofrimi i kurave dentare falas për të gjithë ata që ndodhen në gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale, nëpërmjet krijimit të një rrjeti privat me dentistë të cilët operojnë duke ofruar shërbimet e tyre vullnetarisht. Shoqata nuk ka qëllime fitimprurëse dhe ndjek vetëm qëllime të solidaritetit shoqëror.


Në veçanti qëllimet e propozuara janë:

  • T’i përgjigjet nevojave sociale dhe shëndetësore, të lidhura me kujdesin dentar, edukimin dhe parandalimin.
  • Të përmirësojë dhe rrisë në familjet përdoruese, strukturat e mbrojtura dhe nëpër shkolla, ndërgjegjësimin ndaj rëndësisë së parandalimit dhe kujdesit dentar, me programe të edukimit për shëndetin oral
  • Të reduktojë kostot ekonomike dhe administrative të sistemit publik shëndetësor
  • Të zgjerojë bazën e përdoruesve dhe si rrjedhojë edhe rrjetin e bashkëpunimit të denstistëve
  • Të organizojë nisma dhe fushata lokale, qoftë me qëllim shpërndarjen e mesazhit tek Dentistët dhe Pacientët ashtu edhe për mbledhje fondesh në mbështetje të projekteve dhe aktiviteteve institucionale të Shoqatës.

Bashkëpunimi i lindur me klinikat dhe studiot në të gjithë Europën, arrin në fakt të ulë kostot me një kursim që mund të arrijë edhe në 80% dhe të ofrojë shërbime e performancë të cilësisë së lartë nëpërmjet një personeli mjekësor shumë të kualifikuar dhe pajisjesh teknologjike të gjeneratës së fundit.

Ekipi i projektit "Dentisti senza Frontiere" përbëhet bga profesionste dhe profesionistë shumë të kualifikuar që falë aftësive të tyre transversale garantojnë një ndihmë të plotë dhe një eksperiencë të personalizuar për pacientin..

Duke garantuar... shumën e buxhetuar, punën që duhet të kryhet, kohën e shërimit dhe ritmin e punës.
ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.