SHËRBIMET
SHËRBIMET

Shërbimet që ofrohen nga strukturat e lidhura me shoqatën janë degë të ndryshme të odontostomatologjisë, përkatësisht:

  • IGIENE DENTARIA ( ABLAZIONE TARTARO, CURRETAGE SUB-GENGIVALE, LUCIDATURA, FLUORAZIONE)
  • ESTETICA ORALE ( SBIANCAMENTO DENTI, ELIMINAZIONE MACCHIE)
  • CONSERVATIVA (OTTURAZIONE, RICOSTRUZIONE, SIGILLATURA, ODONTOIATRIA ESTETICA: FACCETTE, INTARSI, CORONA-CERAMICA E CORONA-RESINA)
  • ENDODONZIA ( PULPOTOMIA, TERAPIA CANALARE)
  • ORTODONZIA ( APPARECCHI FISSI E MOBILI PER LA CORREZIONE DI DISFUNSIONI E MALOCCLUSIONI)
  • PROTESI MOBILE: (TOTALE, SUB-TOTALE, SCHELETRATA, COMBINATA E PROTESI MOBILE SU IMPIANTI) FISSA: (IN LEGA NON PREGIATA, IN LEGA PREGIATA , IN LEGA PREGIATA + RESINA O CERAMICA)
  • CHIRURGIA ODONTOIATRICA ( ESTRAZIONI SEMPLICI, DENTI INCLUSI, APICECTOMIE, CHIRURGIA DELLE CISTI DEI MASCELLARI, CHIRURGIA PARADONTALE, CHIRURGIA DELLE ATROFIE / IPOTROFIE DEI MASCELLARI)
DIAGNOSTIFIKIMI

Diagnoza është e nevojshme për të vlerësuar shëndetin e zgavrës së gojës

Më shumë

DENTISTRI KONSERVATIVE

Merret me kujdesin e dhëmbëve të prekur nga proceset karioze

Më shumë

GNJATALOGJIA

Merret me të gjitha patologjitë që ndikojnë në artikulimin e gojës

Më shumë

STOMATOLOGJIA PEDIATRIKE

Është një disiplinë e stomatologjisë që...

Më shumë


PERIODONTOLOGJIA

Është një degë e stomatologjisë që trajton strukturat anatomike...

Më shumë

KIRURGJIA

Kirurgjia orale ju lejon të rivendosni shëndetin e zgavrës së gojës

Më shumë

PROTETIKA

Mundëson rikthimin e harmonisë morfo- funksionale të gojës...

Më shumë

IMPLATOLOGJIA

Implanti është një rrënjë artificiale që zëvëndëson dhëmbët e humbur...

Më shumë


ORTODONCIA

Synon tërësisht parandalimin dhe trajtimin e parregullsive dentare

Më shumë

HIGJENA ORALE

Është unaza e parë që shakton proçesin shkatërrues të dhëmbit...

Më shumë

Çdo qytetar/ pacient i cili është subjekt dhe i nënshterohet "Planit të Trajtimit" është i informuar për informacionin personal dhe për "Përpunimin e Ndjeshëm të të Dhënave", merr të gjitha informacionet e referuara në Rregulloren Europiane (GDPR) n. 2016/679 dhe modulin e aktivitetit të kujdesit.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.